Que són els drets humans?

Segons ACNUDH:

Els drets humans són drets inherents a tots els éssers humans, sense distinció de nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, color, religió, llengua, o qualsevol altra condició. Tots tenim els mateixos drets humans, sense cap discriminació. Aquests drets són interrelacionats, interdependents i indivisibles.

Per que serveixen?

Els drets humans serveixen per protegir les persones i conservar la seva integritat com a éssers humans i defensar-la, sobretot.

Quina articles hi han?

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui una persona, tant si es tracta d’un país independent, com si està sota administració fiduciària, no autònom o sotmès a qualsevol altra limitació de sobirania

Tot individu té dret a la vida, a la llibertat ia la seguretat de la seva persona.

Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud, l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes les seves formes.

Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Tot ésser humà té dret, a tot arreu, al reconeixement de la seva personalitat jurídica.

Tots són iguals davant la llei i tenen, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una discriminació.

Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.

Ningú no serà detingut, pres o desterrat.

Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions com sobre el fonament de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.

1. Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que es presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.

2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment de cometre no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s’imposarà cap pena superior a l’aplicable en el moment de la comissió del delicte.

Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d’atacs al seu honor oa la seva reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs.

1. Tota persona té dret a circular lliurement ia triar la seva residència a l’interior d’un Estat.

2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, ia retornar-hi.

1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país. 2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

1. Els homes i les dones, a partir de l’edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i fundar una família, i gaudiran d’iguals drets pel que fa al casament, durant el matrimoni i en cas de dissolució del matrimoni.

2. Només mitjançant lliure i ple consentiment dels futurs esposos el matrimoni.

3. La família és l’element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l’Estat.

1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col·lectivament.

2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.

Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d’investigar i rebre informacions i opinions, i el de difondre-les, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió.

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’associació pacífiques.

2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social ia obtenir, mitjançant l’esforç nacional i la cooperació internacional, segons l’organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva personalitat.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més pel que fa a la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat; l’accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.

2. L’educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans ia les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups ètnics o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.

3. Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d’educació que serà donada als seus fills.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Tota persona té dret a que s’estableixi un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.

1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.

2. En l’exercici dels seus drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes per la llei amb l’única finalitat d’assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i llibertats dels altres i de satisfer les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.

3. Aquests drets i llibertats mai no podran, en cap cas, ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacions Unides.

Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup oa una persona a emprendre activitats oa cometre un acte encaminat a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s’hi enuncien.

Tot aixó és compleix?

Fent un cop d’ull a la pagina ACNUDH ¿Pueden exponerse algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales?

Ens adonem que hi han moltes més violacions dels drets humans de les que hauria d’haver-hi, a continuació us donem alguns exemples trets de la seva pagina. 

Exemples d'incompliment

 1. El desallotjament forçós de persones de les seves llars (dret a un habitatge adequat);
 2. La contaminació de l’aigua, per exemple amb deixalles d’instal·lacions de propietat de l’Estat (dret a la salut);
 3. El fet que no es garanteixi un salari mínim suficient per portar una vida digna (dret al treball);
 4. El fet de no evitar la fam en totes les zones i comunitats del país (dret a la protecció contra la fam);
 5. La denegació d’accés a la informació o els serveis relacionats amb la salut sexual i reproductiva (dret a la salut);
 6. La segregació sistemàtica dels nens amb discapacitat de les escoles generals (dret a l’educació);
 7. El fet de no impedir que els ocupadors duguin a terme discriminacions en la contractació (per raons de sexe, discapacitat, raça, opinió política, origen social, situació pel que fa al VIH, etc.) (dret al treball);
 8. El fet de no prohibir que les entitats públiques o privades destrueixin o contaminin els aliments i les seves fonts, així com els sòls arables i els recursos hídrics (dret a l’alimentació);
 9. El fet de no establir una limitació raonable de les hores de treball en els sectors públic i privat (dret al treball);
 10. La prohibició d’utilitzar els idiomes minoritaris o indígenes (dret a participar en la vida cultural);
 11. La denegació de l’assistència social a persones a causa de la seva condició (per exemple, les persones sense un domicili fix o les que sol·liciten asil) (dret a la seguretat social);
 12. El fet de no garantir una llicència de maternitat a les dones treballadores (protecció de la família i assistència a aquesta);
 13. La desconnexió arbitrària i il·legal de la xarxa de proveïment d’aigua per a ús personal i domèstic (dret a l’aigua).